Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

Składanie aplikacji: 27.09-22.10.2021 (przedłużone do 30.10.2021)
Ogłoszenie wyników: 25.10.2021
Rozmowy kwalifikacyjne (jeśli dotyczy): 26-29.10.2021
Ogłoszenie wyników: 3.11.2021 (przedłużone do 5.11.2021)

II tura aplikacji: 20.03-29.04.2022
Składanie aplikacji: 20.03-29.04.2022
Ogłoszenie wyników: 30.04.2022

Regulamin rekrutacji uczestników

 • Do rekrutacji mogą przystąpić studenci studiów I i II stopnia z uczelni zagranicznych.
 • Kandydaci muszą się wypełnić formularz rejestracyjny albo – w przypadku braku takiej możliwości – skontaktować się z Koordynatorem (m.wojtkowska-maksymik@uw.edu.pl; pomiedzyslowami@uw.edu.pl) oraz dołączyć (do formularza lub wiadomości e-mail) skany następujących dokumentów:
  • certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
  • zaświadczenie potwierdzające status studenta z macierzystej uczelni.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

 • W przypadku zgłoszenia się większej niż 40 liczby kandydatów, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, aby wyłonić uczestników, którzy otrzymają stypendia.
 • Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem aplikacji Google Meet lub Zoom.
 • Listę przyjętych, na podstawie przebiegu rozmowy, opracuje Komisja. W skład Komisji wchodzą:
  • Przewodniczący – Koordynator Projektu „Pomiędzy słowami”,
  • Dwóch członków – przedstawicieli Instytutu Literatury Polskiej i Języka Polskiego – jednostek Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w których realizowany jest projekt „Pomiędzy słowami”,
  • Sekretarz Komisji – pracownik Dziekanatu Wydziału Polonistyki UW.

Regulamin przyznawania i wypłat stypendiów

 • Stypendium przysługuje każdemu uczestnikowi programu „Pomiędzy słowami”, który weźmie udział w wybranych kursach.
 • Stypendium umożliwi uczestnikom (40 osobom) wzięcie udziału w zajęciach stacjonarnych w drugim tygodniu sesji letniej.
 • Wysokość stypendium wynosi 2720 PLN i obejmuje:
  • koszty podróży: 900 PLN,
  • koszty zakwaterowania i wyżywienia: 1750 PLN,
  • koszty ubezpieczenia NNW: 70 PLN.
 • Pełna kwota stypendium będzie płatna w gotówce po przyjeździe do Warszawy i podpisaniu umowy.
 • Stypendium zostanie wypłacone w oddziale Banku Millenium S.A. na ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 w Warszawie.

„Pomiędzy słowami” – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych (w ramach programu NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia)

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie 3.3.Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18).