Opis zajęć

Sesja zimowa:
15. 11 – 5.12.2021 (online)
/ ECTS: 5


Linguistic creation of fantasy worlds in Sapkowski’s and Lem’s stories (Magdalena Zawisławska), kurs e-learningowy (warsztat) na platformie COME UW / zajęcia w j. angielskim

Na zajęciach zajmiemy się analizą wybranych opowiadań S. Lema z tomu Cyberiada oraz A. Sapkowskiego z dwóch tomów z cyklu o Wiedźminie (Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia). Przedmiotem analizy będzie językowa kreacja wybranych pojęć (np. ‘swój-obcy’, ‘potwór’, ‘miłość’). Studenci zapoznają się na wstępie zajęć z teorią językowego obrazu świata oraz metodami jego rekonstrukcji. Ta metoda zostanie następnie wykorzystana w analizach wybranych pojęć w opowiadaniach Lema i Sapkowskiego. Na zajęciach spróbujemy też porównać sposoby językowej kreacji świata przedstawionego u tych dwóch autorów.

Forma zaliczeniaEfekty kształceniaMetody dydaktyczneECTS
test, esejUczestnik kursu: 1) zna pojęcie językowego obrazu świata i metody jego rekonstrukcji; 2) potrafi na podstawie wybranego tekstu Lema lub Sapkowskiego oraz danych słownikowych zrekonstruować podstawowe konceptualizacje wybranych pojęć; 3) rozumie zależność języka od kultury i rzeczywistości pozajęzykowej.prezentacja, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja na forum, analiza przypadków2

Polish through electronic resources. Language corpora, e-libraries & other linguistic resources (Magdalena Derwojedowa, Marcin Będkowski), kurs e-learningowy (warsztat) na platformie Kampus UW / zajęcia w j. angielskim

Na zajęciach studenci poznają zbiory elektroniczne i narzędzia, które można wykorzystać w badaniach nad językiem polskim. Przedstawimy ważniejsze zasoby, wskażemy ich wady i zalety. Następnie zaprezentujemy narzędzia specjalnie stworzone dla języka polskiego. W czasie zajęć studenci będą wykonywać kwerendy o różnym stopniu złożoności na dostępnych zasobach, zbudują własny korpus tekstów polskich i spróbują zrealizować zadanie badawcze na jego podstawie. Skoncentrujemy się na narzędziach nie wymagających programowania. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy on-line.  

Forma zaliczeniaEfekty kształceniaMetody dydaktyczneECTS
testy cząstkoweUczestnik kursu: 1) zna polskie korpusy i słowniki on-line oraz wady i zalety metod korpusowych i stylometrycznych; 2) umie przeprowadzić wyszukiwanie potrzebnych danych oraz umie skonstruować korpus z pozyskanych danych; 3) rozumie istotność dostępnych elektronicznie danych, pojęcia analizy korpusowej i stylometrycznej, ograniczenia zbiorów i narzędzi do analizy korpusowej.prezentacja, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja na forum, analiza przypadków2

Early modern cultural patterns (courtier/maid, senator, landlord/landlady) and their literary sources (Marta Wojtkowska-Maksymik), wykład (Google Meet) / zajęcia w j. angielskim

Celem zajęć będzie omówienie arcydzieł średniowiecznej i wczesnonowożytnej literatury polskiej pod kątem opisanych w nich wzorców osobowych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą kroniki Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza (ze względu na wizerunek władcy), Dworzanin polski Łukasza Górnickiego (ze względu na wizerunek dworzanina), De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego (ze względu na wizerunek senatora), pieśni i epigramaty Jana Kochanowskigo oraz Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja (ze względu na gospodarza). Uwaga zostanie też zwrócona na wzorce typowo kobiece: dobrej żony (w utworach Kochanowskiego i Reja), matki (w utworach m.in. Jana Seklucjana, Erazma Glicznera i Macieja Wirzbięty).

Forma zaliczeniaEfekty kształceniaMetody dydaktyczneECTS
testUczestnik kursu: 1) zna najważniejsze wzorce dawnej kultury; 2) potrafi wskazać teksty średniowieczne i wczesnonowożytne, w których pojawiały się te wzorce, 3) rozumie różnice między wzorcami wynikające uzależnione od płci i przypisanych im ról społecznych.wykład z elementami prezentacji multimedialnej i dyskusji, prezentacja wczesnonowożytnych druków ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie1

Sesja letnia:
25 – 29. 04.2022 (online),
9 – 13. 06, 2022 (onsite, Warszawa)
/ ECTS: 8


Warsaw, Wilno/Vilnius, Lemberg/Lviv/Lwów – Jewish Spaces in 20th Century Literature (Alina Molisak), warsztat (Google Meet) / zajęcia w j. niemieckim

Seminarium – poświęcone miastom – ważnym dla rozwoju nowoczesnej tożsamości żydowskiej. Analizować będziemy teksty literackie, w których miejska przestrzeń odgrywa istotną rolę – m.in. Sutzkevera, Miłosza, Venclovy, Wittlina, Singera i Döblina. Głównym polem dyskusji będą konstrukcje kultury środkowo europejskiej diaspory oraz formuły funkcjonowania żydowskich wspólnot.

Forma zaliczeniaEfekty kształceniaMetody dydaktyczneECTS
esejUczestnik kursu: 1) zna i rozumie terminologię dotyczącą geopoetyki i kulturowej teorii literatury; 2) posiada wiedzę o dziejach społeczności żydowskiej żyjącej w wielokulturowych miastach; 3) potrafi analizować teksty kultury; 4) umie wykorzystać zdobytą wiedzę do budowania analitycznych i syntetycznych wypowiedzi dotyczących dziejów kultury żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej; 5) docenia znaczenie wiedzy o przeszłości wielokulturowej regionu; umie również krytycznie oceniać zjawiska zagrażające funkcjonowaniu tolerancyjnego, otwartego społeczeństwa.prezentacja, analiza przypadków, dyskusja moderowana, przewidziana także (jeśli zajęcia będą w Warszawie) – wizyta w muzeum Polin2

Conducting an orchestra of words. English–Polish translation workshop (Marta Falkowska), kurs e-learningowy (warsztat) na platformie COME UW i wykład w sali / zajęcia w j. angielskim

Celem kursu jest wprowadzenie w wybrane zagadnienia z zakresu translatoryki istotne przy tłumaczeniu pisemnym z języka angielskiego na polski na przykładzie wybranych tekstów niespecjalistycznych. W trakcie kursu poznamy najistotniejsze typy błędów w tłumaczeniu, a także strategie i techniki, które można zastosować w przypadku pojawienia się problemów tłumaczeniowych, oraz narzędzia, które mogą wspomóc nas w procesie poszukiwania właściwych rozwiązań translatorskich. Kurs ma charakter warsztatowy: w jego trakcie uczestnicy będą na bieżąco wykorzystywali zdobywaną wiedzę w krótkich projektach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych.

Forma zaliczeniaEfekty kształceniaMetody dydaktyczneECTS
testUczestnik kursu: 1) zna: podstawowe typy błędów tłumaczeniowych, podstawowe strategie i techniki tłumaczenia stosowane m.in. w przypadku nazw własnych, wyrażeń metaforycznych, nawiązań intertekstualnych czy neologizmów; 2) potrafi: wskazać podstawowe różnice typologiczne między językiem polskim a angielskim, wykorzystać narzędzia cyfrowe (słowniki elektroniczne, Internet, korpusy tekstów) przy weryfikacji propozycji przekładowych; 3) rozumie: znaczenie tłumaczenia jako procesu komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej, podlegającego różnorodnym uwarunkowaniom.prezentacja, analiza przypadków, dyskusja moderowana, autorefleksja, praca w podgrupach2

The Lvov-Warsaw School and the Polish tradition of critical thinking (Marcin Będkowski), kurs e-learningowy (warsztat) na platformie COME UW / zajęcia w j. angielskim

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z fenomenem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: polskiej formacji humanistycznej, słynącej zwłaszcza z dorobku w zakresie logiki formalnej oraz filozofii. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się w ogólnym zarysie z historią Szkoły, jej najwybitniejszymi przedstawicielami, ich dorobkiem poglądami. Szczególny nacisk położony zostanie na ideę logiki praktycznej jako interdyscyplinarnej dziedziny obejmującej zagadnienia z zakresu m.in. logiki, językoznawstwa, psychologii i prakseologii – odpowiadającej w pewnej mierze dzisiejszym koncepcjom krytycznego myślenia. W kolejnych modułach kursu uczestnicy poznają postulaty metodologiczne jasności, krytycyzmu, rzetelnej wymiany myśli oraz dobrej roboty, a także związane z nimi wybrane narzędzia pojęciowe składające się na koncepcję logiki praktycznej.

Forma zaliczeniaEfekty kształceniaMetody dydaktyczneECTS
testUczestnik kursu: 1) zna w ogólnym zarysie historię, wybranych przedstawicieli i dorobek Szkoły Lwowsko-Warszawskiej; 2) zna ideę logiki praktycznej i potrafi odnieść ją do tradycji krytycznego myślenia; 3) charakteryzuje i rozumie postulaty metodologiczne Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (m.in. postulat jasności i krytycyzmu); 4) potrafi dokonać klasyfikacji i oceny czynności wiedzotwórczych, takich jak np. definiowanie, rozumowanie, tworzenie podziałów logicznych.
propozycji przekładowych; 3) rozumie: znaczenie tłumaczenia jako procesu komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej, podlegającego różnorodnym uwarunkowaniom.
prezentacja, praca indywidualna, dyskusja na forum, analiza przypadków2

Sesja zimowa I letnia


Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners (Magdalena Cabaj, Katarzyna Muszyńska), konwersatorium (Google Meet) / zajęcia w j. angielskim

Naszymi przewodnikami po literaturze polskiej ostatnich trzech wieków będą laureaci nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Isaac Singer, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska oraz Olga Tokarczuk oprowadzą nas m.in. po siedemnastowiecznej Polsce, dynamicznie rozwijającym się dziewiętnastowiecznym mieście i nie do końca spokojnej wsi, przedwojennej Warszawie czy współczesnych Sudetach. Wybrane utwory omówimy w porządku chronologicznym z uwzględnieniem szerszego kontekstu literatury światowej, przemian społecznych, geografii kulturowej czy teorii recepcji. Zastanowimy się także, jak twórczość naszych przewodników rezonuje we współczesnym dyskursie i jakie miejsce wyznacza im najnowsza krytyka literacka.

Forma zaliczeniaEfekty kształceniaMetody dydaktyczneECTS
esejUczestnik kursu: 1) zna „polskich noblistów” w dziedzinie literatury 2) potrafi analizować ich twórczość w szerszym kontekście literatury polskiej i światowej 3) rozumie kontekst kulturowy analizowanych tekstów 4) ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących w literaturze i kulturze polskiej.konwersatorium z elementami wykładu I prezentacją multimedialną2