Przystąp do projektu!

Przejdź do formularza rekrutacyjnego (dostępny od 27.09.2021)

Projekt „Pomiędzy słowami” – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w projekcie pozakonkursowym pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18).

POWER-logotypy-EFS-RP-NAWA-UE-PL