Rozkład zajęć

Sesja zimowa

Zajęcia muszą być zaliczone do 13 marca 2022.

Data zajęć

Zajęcia online (16.00-17.30, CET)

e-learning

2021.11.29 Early modern cultural patterns (courtier/maid, senator,
landlord/landlady) and their literary sources
Polish through electronic resources. Language corpora, e-libraries & other linguistic resources
2021.11.30 Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners
2021.12.01  
2021.12.02  
2021.12.03 Early modern cultural patterns (courtier/maid, senator,
landlord/landlady) and their literary sources
2021.12.06 Early modern cultural patterns (courtier/maid, senator,
landlord/landlady) and their literary sources
Linguistic creation of fantasy worlds in Sapkowski’s and Lem’s stories
2021.12.07 Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners
2021.12.08  
2021.12.09  
2021.12.10 Early modern cultural patterns (courtier/maid, senator,
landlord/landlady) and their literary sources
2021.12.13 Early modern cultural patterns (courtier/maid, senator, landlord/landlady) and their literary sources  
2021.12.14 Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners
2021.12.15  
2021.12.16  
2021.12.17  

Sesja letnia

Zajęcia muszą być zaliczone do 15 lipca 2022!  

Data zajęć

Zajęcia online, 16.30 (CET)

e-learning

2022.04.25

Warsaw, Vilnius/Vilnius, Lviv/Lemberg/Lviv – Jewish Spaces in 20th Century Literature (Seminarsprache – Deutsch)

Conducting an orchestra of words. English–Polish translation workshop

The Lvov-Warsaw School and the Polish tradition of critical thinking

Warsaw, Vilnius/Vilnius, Lviv/Lemberg/Lviv – Jewish Spaces in 20th Century Literature (e-learning course for English speakers)

2022.04.26 Warsaw, Vilnius/Vilnius, Lviv/Lemberg/Lviv – Jewish Spaces in 20th Century Literature (Seminarsprache – Deutsch)
2022.04.27  
2022.04.28 Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners
2022.04.29 Warsaw, Vilnius/Vilnius, Lviv/Lemberg/Lviv – Jewish Spaces in 20th Century Literature (Seminarsprache – Deutsch)

Data zajęć

Zajęcia stacjonarne

2022.05.09

9.00-11.00a.m. Reception, Faculty of Polish Studies, 8 Oboźna Street, Dean’s Office, 1st floor, room 120A

2.00-3.30p.m. guided tour to the University of Warsaw Museum

4.30-6.30p.m. guided tour to the Natolin Palace

2022.05.10

9.45-11.15a.m. Conducting an orchestra of words. English–Polish translation workshop, Faculty of Polish Studies, 26 Krakowskie Przedmieście Street, 2nd floor, room 37

1.15-2.45p.m. Warsaw, Vilnius/Vilnius, Lviv/Lemberg/Lviv – Jewish Spaces in 20th Century Literature (Seminarsprache – Deutsch), Faculty of Polish Studies, 26 Krakowskie Przedmieście Street, ground floor, room 4

5.30-6.30p.m. guided tour to the Old Printed Departments of the University of Warsaw Library, BUW, 2nd floor, Linde room

2022.05.11

9.30-11.00a.m. guided tour to the 19th Century Publications Department of the University of Warsaw Library, BUW, 1st floor, room 134

 11.30a.m.-1.00p.m. Conducting an orchestra of words. English–Polish translation workshop, Faculty of Polish Studies, 26 Krakowskie Przedmieście Street, ground floor, room 4

2.00-2.45p.m. Visit to the Faculty of Polish Studies Library, Faculty of Polish Studies, 26 Krakowskie Przedmieście Street, 1st floor, Reading Room

3.00-4.30p.m. presentation of the Centre of Polish Language and Culture for Foreigners Polonicum and a Polish language class

2022.05.12

9.50-11.30a.m. guided tour to the Wilanów Palace

2022.05.13

9.00-10.30a.m Closure, Faculty of Polish Studies, Dean’s Office, 8 Oboźna Street, 1st floor, room 120A

11.00a.m.-12.30p.m. guided tour to the Royal Castle

1.30-3.30p.m. guided tour to the Polin Museum

Data zajęćZajęcia online, 16.30 (CET)e-learning
2022.05.16The Lvov-Warsaw School and the Polish tradition of critical thinking
2022.05.17Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners
2022.05.18 
2022.05.19Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners
2022.05.20

Język wykładowy:
Angielski, niemiecki.

Tryb zajęć:
Zdalny (platforma Google Meet i COME) i stacjonarny (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego).

Jednostka prowadząca:
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Literatury Polskiej, Instytut Języka Polskiego.

Liczba godzin zajęć i nakład pracy uczestnika szkoły wyrażony w punktach ECTS:
70 godzin dydaktycznych + 260 godzin pracy własnej, łącznie 13 punktów ECTS.

Cele kształcenia:
Celem kształcenia jest analiza wybranych zagadnień z historii polskiej literatury wczesnonowożytnej, XIX i XX-wiecznej oraz wiedzy o języku polskim. Szkoła ma charakter interdyscyplinarny, tworzą ją wykładowcy reprezentujący literaturoznawstwo i językoznawstwo. Zajęcia zostały tak dobrane, aby w syntetyczny sposób ukazać ciągłość procesu historycznoliterackiego oraz najnowsze tendencje w polskich badaniach językoznawczych. Celem zajęć jest też popularyzacja wiedzy o literaturze i języku polskim. Szkoła daje także przestrzeń do doskonalenia umiejętności retorycznych (w obszarze dyskursu akademickiego), wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, tworzenia solidnej bazy do samodzielnych badań komparatystycznych.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Student/Studentka po ukończeniu programu zna i rozumie:

 • w pogłębionym stopniu wybrany dorobek i koncepcje wybitnych postaci polskiej kultury, literatury i nauki oraz ich wpływ na kształt polskiej i światowej kultury, literatury i nauki

 • główne pojęcia z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa stanowiące zaawansowane kategorie interpretacyjne współczesnej humanistyki oraz nauk pomocniczych

 • główne tendencje rozwojowe w badaniach nad językiem i literaturą

 • zasoby elektroniczne i narzędzia komputerowe wykorzystywane w badaniach nad językiem polskim

 • znaczenie tłumaczenia jako procesu komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej oraz uwarunkowania, którym ono podlega 
UMIEJĘTNOŚCI
Student/Studentka po ukończeniu programu potrafi:

 • analizować i interpretować teksty kultury, wykorzystując aparat pojęciowy językoznawstwa i literaturoznawstwa

 • wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje, wykorzystując źródła polsko- i obcojęzyczne

 • rozpoznać mechanizmy i wskazać przyczyny typowych błędów językowych w przekładzie

 • rozpoznać wzorce osobowe dawnej kultury oraz wskazać różnice między nimi wynikające z odmiennego określenia ról społecznych

 • konstruować merytoryczną argumentację i wyciągać wnioski, odwołując się do koncepcji i poglądów różnych autorów

 • komunikować się z otoczeniem, uwzględniając jego specyfikę, potrzeby oraz różnice kulturowe między uczestnikami komunikacji

 • przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz o nich dyskutować

 • współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym, i przejmować w nich wiodącą rolę

 • wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz nauk pomocniczych, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych

 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wyznaczać ścieżkę swojego rozwoju naukowego i zawodowego

 • formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk pomocniczych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student/Studentka po ukończeniu programu jest gotów/gotowa do:

 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz nowych informacji

 • zastosowania wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk pomocniczych do analizy i interpretacji innych zjawisk kultury

 • odpowiedzialnej współpracy w grupie, pełnienia w jej obrębie różnych ról i podejmowania się wykonania różnych zadań

 • krytycznej oceny zjawisk zagrażających funkcjonowaniu społeczeństwa otwartego

 • świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz przyjęcia odpowiedzialności za podtrzymywanie wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności