Pomiędzy słowami

Projekt „Pomiędzy słowami” – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych jest realizowany w ramach programu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Cel projektu

utworzenie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (w Instytutach: Literatury Polskiej i Języka Polskiego) nowego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia i organizacja szkoły historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych (studiów I-II stopnia).

Zajęcia w języku angielskim odbędą się w dwóch sesjach: zimowej (wyłącznie online 15.11-5.12.2021) i letniej (online: 25-29.05 i onsite: 9-13.05.2022). Uczestnicy projektu otrzymają stypendia pozwalające na refundację kosztów podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowane efekty

Podniesienie poziomu nauczania zdalnego, umiędzynarodowienie programu kształcenia w Instytucie Literatury Polskiej i Instytucie Języka Polskiego, zainteresowanie studentów zagranicznych ofertą dydaktyczną Wydziału Polonistyki i wzmocnienie jego pozycji w zakresie studiów nad kulturą polską oraz przygotowanie infrastruktury dla podobnych działań w przyszłości.


Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w projekcie pozakonkursowym pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18).

Wkład Funduszy Europejskich:
310 250 PLN

Najnowsze wpisy: